Søg
Close this search box.

Nyheder

Tilfredsstillende 1. halvår 2023 i Hvidbjerg Bank A/S

Hvidbjerg Bank har i første halvår 2023 realiseret et tilfredsstillende resultat på baggrund af et stigende
renteniveau, samt en fortsat god aktivitet i banken. Derudover har banken fortsat en god tilgang af nye
kunder i alle bankens filialer.

Hvidbjerg Bank afslutter 1. halvår 2023 med et overskud på 18,3 mio. kr. før skat. Resultatet forrenter
samtidig egenkapitalen med 16,0% p.a.

Banken opjusterede d. 10/7 2023 forventningerne til 2023, fra et resultat før skat i intervallet 20 – 25
mio., til et interval mellem 27 og 32 mio. kr., med baggrund i udviklingen for første halvår af 2023.

Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 57,4 mio. kr., mod 52,0 mio. kr. sidste år, og viser en
fortsat god aktivitet blandt eksisterende og nye kunder. Det er specielt det stigende renteniveau, som har
bidraget til den positive udvikling, da renteindtjeningen er steget med 10,3 mio. kr. Gebyr- og provisionsindtægterne
er reduceret med 5,2 mio. kr., da der i 2022 var ekstra høje gebyrindtægter på baggrund
af de mange konverteringer af realkreditlån.

Udgifter til personale og administration er steget med 4,7 mio. kr., til 40,2 mio. kr., og kan tilskrives det
høje aktivitetsniveau blandt nye og eksisterende kunder, samt at banken skal overholde de fortsat stigende
krav til den komplekse finansielle lovgivning. Antallet af medarbejdere er forøget med 5 årsværk i
forhold til sidste år.

Halvårets samlede kursreguleringer er positive med 2,8 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. sidste år. Obligationer
har givet 1,5 mio. kr., aktier 1,0 mio. kr. og valuta 0,3 mio. kr.

Hvidbjerg Bank har i 1. halvår 2023 haft nedskrivninger på 1,1 mio. kr., mod 0,7 mio. kr. sidste år. Der
er fortsat en god kreditbonitet hos bankens kunder, og banken kan derfor fortsat holde nedskrivningerne
på et lavt niveau.

Banken har i halvåret afsat et ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne på 10,4 mio. kr. Tillægget er
afsat med baggrund i de usikre makroøkonomiske udsigter i forbindelse med den russiske invasion af
Ukraine og den efterfølgende stigning i energi- og råvarepriser, inflation og renter, da konsekvenserne af
disse endnu ikke er aflejret i nedskrivningerne.

Banken har en fortsat god tilgang af nye kunder, ligesom der er god aktivitet blandt bankens eksisterende
kunder. På baggrund heraf er bankens samlede udlån steget med 21,4 mio. kr., indlån med 195,8
mio. kr.

Kapitalprocenten udgør 20,6%, mens det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,9%, hvorfor overdækningen
er på 10,7%. Overdækningen efter bufferkrav og NEP-krav udgør 5,0%, da banken har udstedt
obligationer til delvis dækning af NEP-kravet.

Om halvårsrapporten udtaler bankdirektør Jens Odgaard:
Banken har oplevet en rigtig god aktivitet i første halvår 2023 blandt bankens kunder og har også fået
mange nye kunder, hvilket er baggrunden for det flotte halvårsresultat. Bankens kunder har generelt
også klaret sig godt igennem første halvår, hvor der på forhånd var nervøsitet for at flere ville blive økonomisk
udfordret. Fremadrettet er der en vis risiko for, at nedskrivningerne vil øges med baggrund i den
økonomiske udvikling.

Pressen er velkommen til at kontakte bankdirektør Jens Odgaard for yderligere oplysninger/
kommentarer på tlf. 96 95 52 20 eller JO@hvidbjergbank.dk.

Læs hele regnskabet her