Søg
Close this search box.

Kundevilkår

Vil du vide, hvilke vilkår du er kunde på i Hvidbjerg Bank?

Så er det en god idé at kigge på siderne her, hvor du bl.a. kan finde:

Indskydergaranti – dækningsregler fra 1. juni 2015 
Garantiformuen dækker indestående beløb på en konto i pengeinstitutter i tilfælde af dettes konkurs med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000, dvs. ca. 750.000 kr.

Har du lån i samme pengeinstitut, og som er forfaldent til betaling, bliver det beløb du skylder trukket fra dine indlån, før du får dækning fra Garantiformuen.

Pensionskonti er dækket ubegrænset.

Indskud der har et socialt formål i henhold til lov, f.eks. arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl. er beskyttet op til EUR 150.000, dvs. ca. 1 mio. kr. , i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er også beskyttet op til EUR 150.000, dvs. 1 mio. kr.,  i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller hovedsageligt skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb, der svarer til EUR 10 mio. kr., i op til 12 måneder fra beløbet indsættes på kontoen.

Hvem er dækket?
Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder. Garantiformuen dækker dog ikke indskud tilhørende offentlige myndigheder, herunder eksempelvis folkeskoler, kommunale daginstitutioner, samt Folkekirken og menighedsråd.

Hvis der er flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere. Indeståendet på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver enkelt person kan få dækket af Garantiformuen.

Værdipapirer
Værdipapirer i eget depot, f.eks. i Værdipapircentralen, vil blive udleveret uafhængigt af pengeinstituttets konkurs. Såfremt pengeinstituttet ikke kan udlevere værdipapirerne dækker Garantiformuen med op til EUR 20.000 pr. investor.

Hvad dækkes ikke?
Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer, herunder aktier, kapitalbeviser, garantbeviser og obligationer, der er udstedt af pengeinstituttet selv.

Indskud på særlige indlån der er foretaget inden 1. juni 2015
Indskud på særlige indlån er dækket ubegrænset også efter 31. maj 2015, men kun det beløb som står på kontoen pr. den 31. maj 2015. Det gælder ikke pensionskonto. Også indskud, der foretages på pensionskonti efter den 31. maj 2015, er dækket ubegrænset.

Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du f.eks. har oprettet en børneopsparing, vil kun det der står på kontoen den 31. maj 2015 fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoen efter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud.

Garantiformuen dækker ikke indskud på særlige indlån, der er tilknyttet et puljeopsparingsprodukt – f.eks. en børneopsparingskonto tilknyttet Lokal Puljeinvest. 

Særlige indlån er f.eks. børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.

Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. den 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor de betroede midler udbetales eller overføres.

Hvordan skal du forholde dig, hvis der skal ske udbetaling fra Garantiformuen?
Umiddelbart efter pengeinstituttets konkurs vil du modtage en generel orientering om konkursen, og du vil hurtigst muligt modtage en oversigt over dit samlede mellemværende med pengeinstituttet og en vejledning om, hvad du skal gøre.

Mere information
Se mere i Oplysningsskema – Garantiformuen, eller læs mere om Garantiformuens dækningsregler på www.gii.dk  eller www.finansielstabilitet.dk

Hvis du ønsker at klage over Hvidbjerg Bank, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Hvis du ikke er kunde, skal du kontakte bankens klageansvarlige.
Hvis du herefter fortsat er uenig i bankens behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i banken. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Hvidbjerg Banks klageansvarlige er Lene Vangsgaard Andersen.

Du kan kontakte den klageansvarlige via brev/telefon/e-mail/hjemmeside eller personligt på følgende adresse:

Hvidbjerg Bank A/S
Østergade 2, Hvidbjerg
7790 Thyholm
Tlf.: 9695 5200
Mail: la@hvidbjergbank.dk
www: hvidbjergbank.dk

Du kan også vælge at indbringe din klage for:
Det finansielle ankenævn

St. Kongensgade 62, 2.
1264 København K.
Tlf.: 3543 6333
Mail: sek@fanke.dk
www.fanke.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her EU klageportal Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse la@hvidbjergbank.dk.

I Hvidbjerg Banks Almindelige forretningsbetingelser fremgår det, at man kan klage til Finanstilsynet, Datatilsynet, den klageansvarlige og Pengeinstitutankenævnet samt den nærmere procedure herfor samt at klage kan ske via EU-Kommissionens online klageportal ved ydelser købt online.

I Hvidbjerg Banks kortvilkår fremgår det, at kunden kan klage til den klageansvarlige, Det finansielle ankenævn, Forbrugerombudsmanden og Datatilsynet.
I Hvidbjerg Banks standardskema til forbrugere, der udleveres forud for indgåelse af kreditaftaler, er der, i tilfælde af kreditaftalen indgås ved fjernsalg, medtaget oplysning om klageadgang.

Hvidbjerg Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale på dette websted eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.