generelt

Vil du vide, hvad Hvidbjerg Bank står for?

Så er det en god idé at kigge på siderne her, hvor du kan finde information om de værdier, vi driver bank på grundlag af.
Har du spørgsmål til dette indhold eller i øvrigt, er du meget velkommen til at kontakte Hvidbjerg Bank.

I Hvidbjerg Bank lægger vi vægt på nærhed, tillid og troværdighed. 

Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget udarbejdet i tæt dialog med bankens medarbejdere. Vi står sammen på det stærke fundament.

Du er velkommen til at hente vores trykte værdigrundlag i en af vores afdelinger.

Her kan du læse mere om bankens værdiggrundlag

Vi er ved at arbejde på en opdateret præsentation af vores værdigrundlag. Derfor kan du også finde oplysninger i publikationen, som ikke er helt opdaterede. Det ændrer dog ikke på, at vi bygger på de lokale værdier.

Læs bankens vedtægter.

Bankens vedtægter er opdateret 18. marts 2020.

Link til vedtægterne

1. Indledning og formål
 I medfør af Lov om finansiel virksomheds § 71 og § 77a – d, f, bekendtgørelse om lønpolitik, CRR forordningen samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bestyrelsen vedtaget følgende lønpolitik i Hvidbjerg Bank.
 
Lønpolitikken har generelt til formål at fastsætte retningslinier for tildelingen af løn, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Det er desuden formålet, at lønpolitikken er i overensstemmelse med bankens forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser, herunder at aflønning af bankens ansatte er i overensstemmelse med lovkrav om beskyttelse af kunder og investorer samt lovgivningen i øvrigt.
 
2. Lønpolitik gældende for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner
Politik vedrørende løn og pension samt retningslinjer for pensionspolitik og fratrædelsesgodtgørelse for bestyrelse, direktion, ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil (væsentlige risikotagere), samt ansatte i kontrolfunktioner i Hvidbjerg Bank.
 
Bestyrelse og direktion
Repræsentantskabet har besluttet, at bestyrelsen aflønnes med et fast honorar, som reguleres i forhold til Finansforbundets overenskomst.
 
Bestyrelsen har besluttet, at direktionen aflønnes med en fast løn.
 
Der udbetales således ikke variable løndele til bestyrelse og direktion, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.
 
Væsentlige risikotagere
Udover bestyrelse og direktion, som per definition er risikotagere, er følgende medarbejdere udpeget:
 
Chris Have, økonomichef, ansvarlig for regnskabsområdet, refererer direkte til direktionen.
 
Mikael Skou Jakobsen, kreditchef, refererer direkte til direktionen.
 
Karin Sørensen, Complianceansvarlig, refererer direkte til direktionen.
 

Bjarne Krogh, risikoansvarlig, referer direkte til direktionen.

Vederlæggelsen af væsentlige risikotagere varetages af bankens direktion.
 
Der udbetales ikke variable løndele til væsentlige risikotagere, hverken i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.
 
Ansatte i kontrolfunktioner m.v.
Der udbetales ikke variable løndele til ansatte i kontrolfunktioner, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pension eller anden tilsvarende ordning, herunder ad hoc eller skønsmæssige beløb, som tildeles i løbet af året.
 
3. Lønpolitik gældende for ansatte i banken
I tilknytning til ovennævnte lønpolitik, der gælder for de angivne persongrupper, gælder følgende regler for aflønning af samtlige ansatte i banken, når de udfører de beskrevne aktiviteter:
 
Aflønning af bankens ansatte, der til forbrugere rådgiver om samt yder eller bevilger kredit mod pant eller ved anden tilsvarende sikkerhedsstillelse i fast ejendom, fastlægges, så der er overensstemmelse med bankens forpligtelser efter god skik reglerne i Lov om finansiel virksomhed. Aflønning til de ansatte må ikke tilskynde til risikotagning, som overskrider bankens risikoprofil. Derudover er aflønningen uafhængig af antallet af eller andelen af imødekomne ansøgninger om boligkredit eller andre former for salgsmål.
 
Aflønning til den beskrevne persongruppe sker alene i henhold til indgået overenskomst.
 
Der er mulighed for at direktionen kan tildele bonus til enkelte medarbejdere, med en øvre grænse på TDKK 20.
 
4. Aflønningsudvalg
Aflønningsudvalget består af 3 personer som er medlem af bestyrelsen. Medlemmerne er udpeget af bestyrelsen.
 
5. Vedtagelse og årlig gennemgang af lønpolitikken
Aflønningspolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken en gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til bankens udvikling.
 
Vedtagne ændringer til lønpolitikken forelægges endvidere til godkendelse på generalforsamlingen.
 
6. Efterlevelse af lønpolitikken og kontrol med dens efterlevelse
Bankens bestyrelse har ansvaret for lønpolitikkens gennemførelse.
 
Bankens bestyrelse fastsætter nærmere retningslinjer for kontrol med lønpolitikkens efterlevelse, der bl.a. sikrer, at der mindst én gang om året foretages kontrol af, om lønpolitikken efterleves. Resultatet heraf rapporteres til bestyrelsen.
 
Vedtaget af bestyrelsen den 16. januar 2020 og godkendt på bankens generalforsamling den 18. marts 2020

Hvidbjerg Bank har et samarbejde med følgende samarbejdspartnere og modtager formidlingsprovision og/eller vederlag. Banken er tillige medejer af de *-markerede virksomheder:

 • EDC Struer, Ejendomshandel
 • EDC Viborg, Ejendomshandel
 • PFA Pension, Personforsikring
 • Privatsikring, Skadesforsikring
 • Opendo,* leasing
 • Arbejdernes Landsbank, Udenlandske overførsler
 • Arbejdernes Landsbank, Værdipapirhandel
 • BankInvest,* Værdipapirer
 • Garanti Invest,* Værdipapirer
 • Sparinvest,* Værdipapirer
 • Lokal Puljeinvest,* Puljepension
 • Majinvest, Værdipapirer
 • Totalkredit,* Realkredit
 • DLR Kredit,* Realkredit
 • Nykredit, Realkredit
 • Forvaltningsinstituttet, Umyndiges midler
 • Nets A/S, Betalingskort, betalingsformidling
 • MasterCard, Kreditkort

Banken modtager følgende formidlingsprovisioner fra investeringsforeninger

Afdelinger Løbende provision
Obligationsbasserede afd. 0,00 – 0,60 %
Aktiebasserede afd. 0,50 – 1,15 %
Garantiinvest ingen

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.