Søg
Close this search box.

Nyheder

Tilfredsstillende udvikling i Hvidbjerg Bank A/S

Hvidbjerg Bank har i de første 9 måneder af 2023 opnået et overskud før skat på 30,5 mio. kr. Det er en
fremgang på 5,9 mio. kr. i forhold til sidste år og forrenter samtidig primo egenkapitalen med 18,4 %.
Banken anser resultatet for meget tilfredsstillende, og det er det bedste resultat pr 30. september i
bankens historie.


Toplinjen, som består af netto rente- og gebyrindtægter stiger med 15,4 %. I løbet af 2023 har
Danmarks Nationalbank ad flere omgange hævet renten. Banken har i forlængelse af Nationalbankens
renteændringer ligeledes varslet renteændringer for både ind- og udlån. Det har bevirket at bankens
renteindtægter i form af renter på udlån, obligationsrenter og renter af indestående i Nationalbanken er
øget. Indtægter fra gebyrer og provisioner er reduceret sammenholdt med sidste år, da 2022 var præget
af en konverteringsbølge med mange låneomlægninger, som følge af det stigende renteniveau.


Omkostningerne i form af lønninger og administration er stigende med 13,3 %, og kan tilskrives en
fortsat udvikling af banken med nye medarbejdere/kompetencer samt nye IT-løsninger, der skal sikre
gode digitale kundeoplevelser, og at banken overholder de fortsat stigende lovkrav.


Basisindtjeningen udgør 27,2 mio. kr., og stiger med 20,3 % på baggrund af den øgede toplinje, hvilket
understreger en stabil positiv udvikling indenfor bankens kerneaktiviteter.


Kursreguleringerne på 5,2 mio. kr. fremkommer primært fra kursgevinster på bankens
obligationsbeholdning samt sektoraktier.


Banken har fortsat lave nedskrivninger, men har udover beregnede hensatte nedskrivninger, hensat
yderligere 11,3 mio. kr. i ledelsesmæssigt skøn til imødegåelse af fremtidige tab. Det ledelsesmæssige
skøn er relateret til den høje inflation, de stigende renters indvirkning på kundernes økonomi samt den
generelle makroøkonomiske usikkerhed.


Bankens udlån er det sidste år steget til 911 mio. kr., mens indlånet er steget til 1.323 mio. kr.
Kapitalprocenten udgør 21,0 % mod 17,9 % sidste år og dermed lever banken op til de kapitalkrav der
løbende er blevet indført frem mod 2024 som en konsekvens af finanskrisen.


Bankdirektør Jens Odgaard udtaler:
Hvidbjerg Bank vokser fortsat og det er meget tilfredsstillende, at vi fortsat oplever en stabil økonomisk
udvikling og fortsat kundetilgang. På trods af stigende inflation og renter, har banken fortsat et lavt
nedskrivningsniveau, hvilket vidner om en robust kreditkvalitet blandt bankens kunder.


Pressen er velkommen til at kontakte bankdirektør Jens Odgaard for yderligere oplysninger/kommentarer
på tlf. 96 95 52 20 eller jo@hvidbjergbank.dk

Se regnskabet HER