Søg
Close this search box.

Nyheder

Tilfredsstillende 2022 for Hvidbjerg Bank A/S

Hvidbjerg Bank opnåede i 2022 et resultat før skat på 31,6 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. året før.
Resultatet forrenter bankens egenkapital med 15,1 %.


Resultatet efter skat blev på 25,2 mio. kr. mod 23,7 mio. kr. året før.


Banken anser resultatet for at være tilfredsstillende, set i lyset af et år, der i høj grad har været
præget af Ruslands invasion af Ukraine og de makroøkonomiske effekter heraf, herunder særligt
stigende inflation og høje energipriser.


Det øgede resultat i 2022 tilskrives en høj aktivitet blandt bankens nye og eksisterende kunder,
særligt på boligområdet, hvor stigende renter har medført, at mange af bankens kunder har
konverteret deres realkreditlån og derved opnået en mindre restgæld i den faste ejendom. Samtidig
er forretningsomfanget øget med samarbejdspartnere på formidling af realkreditlån, forsikringer,
investering, pension og leasing med baggrund i kundernes efterspørgsel.


Omkostningerne i form af lønninger og administration er steget med 14 %, og kan tilskrives fortsat
investering og udvikling af banken med nye medarbejdere/kompetencer, samt i nye IT-løsninger,
der skal sikre gode digitale kundeoplevelser.


Basisindtjeningen, som er resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån, er steget fra
23,5 mio. kr. til 27,7 mio. kr. Det er den højeste basisindtjening i bankens historie. En høj
basisindtjening sikrer, at banken kan modstå eventuelle fremtidige tab på værdipapirer eller tab på
kunder.


Banken har i 2022 realiseret 1,5 mio. kr. i nedskrivninger på bankens udlån og garantier, der udgør
1,3 mia. kr. Nedskrivninger er dermed stadig på et lavt niveau.
Da der er usikkerhed i forbindelse med de afledte effekter af den stigende inflation og de høje
energipriser, har banken øget det ledelsesmæssige skøn på nedskrivningerne til 10,9 mio. kr., så
banken nu har hensat 45 mio. kr. til fremtidige tab på udlån og garantier. Det ledelsesmæssige
skøn svarer til 0,84 % af bankens udlån og garantier.


Udbytte og kapitalkrav
Der indføres i de kommende år en række øgede kapitalkrav, der skal være med til at polstre
bankerne yderligere. Banken vil som tidligere udmeldt bruge de næste år til at styrke kapitalen, og
det er fortsat baggrunden for ikke at udbetale udbytte. Banken ønsker, at kapitalkravene primært
skal dækkes af egenkapital.


Forventninger til 2023
Hvidbjerg Bank venter fortsat tilgang af nye kunder og god aktivitet med baggrund i en stærkere og
stærkere lokal opbakning i hele bankens virkeområde, hvorfor der forventes stigninger i
forretninger og udlån i 2023. Samtidig forventes omkostningerne stadig at stige i takt med bankens
udbygning. Banken forventer på denne baggrund et resultat før skat i intervallet 15 – 20 mio. kr. i
2023.

Årsrapport 2022 kan du se her.


Spørgsmål til denne pressemeddelelse kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard
på telefon 9695 5220 eller på mail jo@hvidbjergbank.dk.