Søg
Close this search box.

Nyheder

Stabil udvikling og stigende indtjening i Hvidbjerg Bank A/S

Hvidbjerg Bank har i første halvår 2022 haft et fortsat højt aktivitetsniveau, særligt på boligområdet,
hvor det stigende renteniveau har udløst en konverteringsbølge, som har medført, at mange af bankens
kunder har kunnet skære en del af deres boliggæld, ved at opkonvertere.


Hvidbjerg Bank afslutter 1. halvår 2022 med et overskud på 18,5 mio. kr. før skat. Det er en fremgang
på 4,4 mio. kr. eller en forbedring på 32 % i forhold til sidste år. Resultatet forrenter samtidig egenkapitalen
med 18,2 % p.a.


Resultatet anses som tilfredsstillende.


Banken opjusterede 11/7 2022 forventningerne til 2022, fra et resultat før skat i intervallet 15 – 20 mio.
til et interval mellem 25 og 30 mio. kr. Opjusteringen skete med baggrund i en stærk udvikling, hvor
banken på alle væsentlige forretningsområder viser fremgang.
Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 52,0 mio. kr. mod 43,4 mio. kr. sidste år og viser en fortsat
høj aktivitet blandt eksisterende og nye kunder. Det er specielt konverteringsbølgen, som har øget
gebyrindtægterne.


Udgifter til personale og administration er steget med 4,8 mio. kr. til 35,5 mio. kr., og kan tilskrives det
høje aktivitetsniveau blandt nye og eksisterende kunder, samt administrative tiltag for at overholde de
fortsat stigende krav til den komplekse finansielle lovgivning.


Halvårets samlede kursreguleringer er positive med 3,3 mio. kr. mod 1,8 mio. kr. sidste år.


Hvidbjerg Bank har i 1. halvår 2022 haft nedskrivninger på 0,7 mio. kr. mod 0 mio. kr. sidste år. Der er
fortsat en god kreditbonitet hos bankens kunder.
Banken har i halvåret bibeholdt det ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne på 10,3 mio. kr. Tillægget
bibeholdes med baggrund i usikre makroøkonomiske udsigter i forbindelse med den russiske invasion
af Ukraine og den stigende inflation, da konsekvenserne af disse endnu ikke er aflejret i nedskrivningerne.
Hertil er der stadig usikkerhed omkring de længerevarende effekter af coronapandemien.


Banken har fortsat god tilgang af nye kunder, ligesom der er god aktivitet blandt bankens eksisterende
erhvervs- og privatkunder. På baggrund heraf er bankens samlede udlån steget med 25,6 mio. kr., indlån
med 41,4 mio. kr. og garantierne med 40,4 mio. kr., hvilket giver en forøgelse af bankens forretningsomfang
med 107,4 mio. kr. til 2,6 mia. kr.


Kapitalprocenten udgør 17,5 %, mens det individuelle solvensbehov er opgjort til 10,0 %, hvorfor overdækningen
er på 7,5 %. Overdækningen efter bufferkrav og NEP-krav udgør 5,0 %. Banken har i februar
2022 udstedt for yderligere 15 mio. kr. NEP-kapital, og har i alt nu udstedt for 35 mio. kr. NEPobligationer.

Om halvårsrapporten udtaler bankdirektør Jens Odgaard:
Banken har en stærk kunde- og medarbejdertilfredshed. ”Flere og flere bakker op om Hvidbjerg Bank,
som den nærværende og lokalforankrede bank i Nordvestjylland og Midtjylland.
Jeg kan kun sige en stor tak til alle bankens gode ambassadører og kunder, som har en stærk forståelse
for, at Hvidbjerg Bank er meget vigtig for den lokale udvikling, hvor beslutningerne træffes kompetent,
hurtigt og tæt på.
Bankens medarbejdere har igen gjort en fantastisk forskel og ydet en ekstra indsats i et travlt 1. halvår.
Banken står godt rustet til at imødegå den økonomisk usikre tid, vi går i møde med baggrund i krig i
Ukraine og høj inflation.”

Læs hele regnskabet.


Pressen er velkommen til at kontakte bankdirektør Jens Odgaard for yderligere oplysninger/
kommentarer på tlf. 96 95 52 20 eller JO@hvidbjergbank.dk.