Søg
Close this search box.

Nyheder

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2022

Tilfredsstillende 1. kvartal 2022 i Hvidbjerg Bank A/S
Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2022 opnået et resultat før skat på 9,7 mio. kr., mod et
overskud i den tilsvarende periode i 2021 på 7,8 mio. kr. Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen
med 19,6 % p.a.


Hvidbjerg Bank anser resultatet for at være tilfredsstillende. Banken har i 1. kvartal 2022 oplevet et højt
aktivitetsniveau, særligt omkring konverteringer, da det er blevet fordelagtigt for kunderne at omlægge
deres realkreditlån. Derudover er der fortsat pæn efterspørgsel på udlån, både fra eksisterende, men også
nye kunder.


Toplinien, som består af netto rente- og gebyrindtægter er steget 17,1 %. Stigningen er resultatet af et
fortsat stigende antal nye kunder kombineret med god aktivitet ved eksisterende kunder samt høj
konverteringsaktivitet.


Omkostningerne i form af lønninger og administration er også stigende, da banken fortsat investerer i
medarbejdere til at efterkomme de behov, et stigende forretningsomfang medfører. Stigningen i øvrige
omkostninger kan primært henføres til udbygning af organisationen og IT, hvor der investeres i
kundesystemer samt systemer, der skal sikre, at banken efterlever de stigende lovkrav.
Basisindtjeningen er på 7,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. højere end 1. kvartal 2021


Banken har i 1. kvartal 2022 haft indtjening på kursreguleringer på 2,7 mio. kr. mod 1,3 mio. kr. sidste år.


Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2022 haft nedskrivninger på 0,5 mio. kr. på udlån og garantier,
hvilket fortsat er et lavt niveau. Banken har fastholdt det ledelsesmæssige tillæg på 10,3 mio. kr. til
imødegåelse af eventuelle nedskrivninger forårsaget af coronapandemien.


Udlånet er i forhold til 31. marts 2021 steget 8,5 % eller 70,4 mio. kr., og udgør nu 900 mio. kr. efter
nedskrivninger. I forhold til 31. december 2021 er udlånet steget med 33 mio. kr. (3,8 %).


Banken fastholder forventningerne til et resultat før skat i intervallet 15 – 20 mio. kr.

Pressen er velkommen til at kontakte bankdirektør Jens Odgaard for yderligere oplysninger/kommentarer på
tlf. 96 95 52 20.

Læs hele regnskabet HER