Søg
Close this search box.

Nyheder

Periodemeddelelse for 1.-3. kvartal

Hvidbjerg Bank fortsætter med at øge forretningsomfanget via øget aktivitet med eksisterende kunder
samt tilgang af nye kunder. Således er forretningsomfanget steget med 14 % siden sidste år.


Banken mærker tydeligt en stærk lokal opbakning og kundetilfredshed, som er blevet forstærket
yderligere, da Hvidbjerg Bank nu er eneste bank med hovedsæde i Nordvestjylland.
Banken er til stede i Nordvest- og Midtjylland med fysisk tilstedeværelse i Hvidbjerg, Hurup, Holstebro,
Struer og Viborg, hvor kundeunderlaget i alle områder er stigende.


Hvidbjerg Bank har i de første 9 måneder af 2021 opnået et overskud før skat på 21,5 mio. kr. og
forrenter primo egenkapitalen med 16 %.


Banken anser resultatet for tilfredsstillende.


På baggrund af den stærke udvikling, opjusterede banken den 8. oktober 2021 forventningerne til 2021
fra et resultat før skat i intervallet 19 – 24 mio. til et interval mellem 23 og 28 mio. kr.


Toplinien, som består af netto rente- og gebyrindtægter stiger med 7,0 %. Der har i årets første 9
måneder været et fortsat stigende antal nye kunder, kombineret med god aktivitet ved eksisterende
kunder.


Omkostningerne i form af lønninger og administration er stigende med 7,2 %, da banken fortsat
investerer i medarbejdere til at efterkomme de behov et stigende forretningsomfang medfører.
Stigningen i øvrige omkostninger kan primært henføres til IT, hvor der investeres stort for at efterkomme
de stigende krav indenfor især hvidvask og compliance.


Basisindtjeningen udgør 17,8 mio. kr., og stiger med 9,3 % på baggrund af den øgede toplinje.


Kursreguleringerne på 3,4 mio. kr. fremkommer primært fra kursgevinster på sektoraktier.


Hvidbjerg Bank har i de første 9 måneder af 2021 haft tilbageførsel af nedskrivninger på -0,3 mio. kr.
mod 3,2 mio. kr. sidste år. Der er fortsat en god kreditbonitet hos bankens kunder.


Banken har bibeholdt det ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne på 10,3 mio. kr. grundet
coronapandemien, da konsekvenserne af hjælpepakkernes ophør og tilbagebetaling heraf først vil
indtræffe den kommende tid. Banken har fortsat ikke mærket nævneværdige tab med baggrund i
coronapandemien.


Bankens udlån er det sidste år steget med 10,2 % med baggrund i fortsat kundetilgang og øget
aktivitetsniveau for eksisterende kunder.


Bankdirektør Jens Odgaard udtaler:
Banken mærker tydeligt en stærk lokal opbakning og kundetilfredshed, som er blevet forstærket
yderligere, da Hvidbjerg Bank er eneste bank med hovedsæde i Nordvestjylland.


Pressen er velkommen til at kontakte bankdirektør Jens Odgaard for yderligere oplysninger/kommentarer
på tlf. 96 95 52 20 eller jo@hvidbjergbank.dk

Se periodemeddelelsen HER