Søg
Close this search box.

Nyheder

Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 20. marts 2024

Formand Henrik H. Galsgaard udpegede advokat Rasmus Kronborg, Thisted til dirigent i
henhold til vedtægternes § 9.

Rasmus Kronborg takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt
indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til generalforsamlingens dagsorden, som blev
gennemgået.

Dagsordenens punkt 1:
Formand Henrik H. Galsgaard aflagde på bestyrelsens vegne mundtlig beretning om
bankens virksomhed i det forløbne år. På grund af kommende kapitalkrav udbetales der
ikke udbytte for 2023, men det kan blive en mulighed i de følgende år, hvis indtjeningen
overstiger de kapitalmål bestyrelsen har.

Der var ikke kommet bemærkninger eller spørgsmål, hvorefter dirigenten konstaterede, at
beretningen var taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2 og 3:
Bankdirektør Jens Odgaard fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev
godkendt. Årets resultat t.kr. 33.633 blev vedtaget overført således:

Udbytte 0
Rente hybrid kernekapital 1.163
Henlagt til egenkapitalen 32.470
I alt anvendt 33.633

Dagsordenens punkt 4:
Rasmus Kronborg fremlagde vederlagsrapporten til godkendelse og vederlagsrapporten blev
godkendt.

Dagsordenens punkt 5:
Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende valgt til repræsentantskabet:

Genvalgt:
Jan Houe, Lars Jørgensen, Lars Hvid, Lene M. Houe og Morten L. Laursen

Nyvalgt:
Tanja O. Pedersen

Dagsordenens punkt 6:
Dirigenten foreslog på bestyrelsens vegne genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab og da der ikke indkom flere forslag, konstaterede dirigenten, at
revisionsfirmaet blev valgt.

Dagsordenens punkt 7:
Forslag fra bestyrelsen:

A. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af opdateret lønpolitik.
A: Forslaget blev vedtaget.

B. Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – indenfor
gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende
værdi af 10 % af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10 %.
B: Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 8:
Dirigenten kunne konstatere, at dagsordenen var udtømt. På generalforsamlingen fremkom
der ikke nye kursrelevante oplysninger at orientere om.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220.

Med venlig hilsen
Jens Odgaard
Bankdirektør