bæredygtighed

Ansvarlige investeringer

I Hvidbjerg Bank tror vi på, at virksomheder skaber mest værdi ved at drive deres forretning ansvarligt.

Vi rådgiver derfor kun om investeringsprodukter, som mindst overholder EU-kravene i Taksonomiforordningens Artikel 8.
En række af vores produkter overholder desuden de ekstra skrappe krav under det anerkendte ’Svanemærke’.

Vores to samarbejdspartnere på investeringsområdet BankInvest og Sparinvest har begge en lang og stolt tradition for at arbejde med ansvarlige investeringer.

På hjemmesiden, ”En Verden til forskel”, kan du frit gå på opdagelse og læse om den forskel, du kan være med til at gøre ved at investere i ansvarlige og svanemærkede fonde – både for din egen privatøkonomi og for den verden, vi skal efterlade til vores børn og børnebørn.

En Verden til forskel

Du kan desuden finde meget mere information i følgende links om bæredygtighed hos vores samarbejdspartnere og i vores investeringsprodukter:

BankInvest

KontoInvest

Sparinvest

Lokal Puljeinvest

Investeringskonto FRI

 

Herunder kan du læse mere om bankens politik for integration af bæredygtighedsrisici, handlingsplaner for reduktion af CO2-aftryk mv.

Politik for integration af bæredygtighedsrisici

 

Investeringsrisiko kan komme mange steder fra. Ved bæredygtighedsrisiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som – hvis den opstår – kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

I Hvidbjerg Bank (”Banken”) er vi bevidste om, at når en investering er udsat for bæredygtighedsrisici, kan det påvirke værdien af investeringen på linje med andre investeringsrisici og dermed i sidste ende resultere i et negativt afkast. Det at vi tager højde for bæredygtighedsrisici ved investeringsbeslutninger og ved investeringsrådgivning betyder, at nogle selskaber og sektorer vil blive valgt fra som investeringsmulighed, mens andre derimod vil blive valgt til.

Formålet med denne politik er at give kunden et sammenhængende billede af:

 • hvordan banken tager højde for bæredygtighedsrisici.
 • hvilke konkrete typer risici vi tager højde for.
 • hvordan vi eller vores samarbejdspartnere løbende analyserer, hvordan konkrete selskaber og sektorers evne til at levere attraktive afkast påvirkes af disse risici.

Anvendelsesområde

Politikken gælder for alle aktivklasser. For nogle aktivklasser gælder særlige forhold, som er uddybet nærmere. Det gælder for statsobligationer, realkreditobligationer og alternative investeringer.

Politikken gælder for de kunder, der får investeringsrådgivning en gang imellem og for de kunder, der har valgt at give os fuldmagt til løbende at passe deres investeringer. Politikken dækker såvel investeringer foretaget af banken selv som investeringer foretaget af vores eksterne samarbejdspartnere. Derfor indgår valg af samarbejdspartner som et særskilt punkt.


Konkrete eksempler på bæredygtighedsrisici

Vi har identificeret en række forskellige typer af bæredygtighedsrisici, som netop afspejler det brede fokus vores investeringsprodukter har.

Vi har delt de enkelte risikotyper op i 4 grupper. I den første gruppe, har vi de fysiske risici, der relaterer sig til klimaforandringer, som samlet set kan påvirke en virksomheds værdi negativt. Det kunne eksempelvis være både pludselige og mere ekstreme vejrhændelser, f.eks. hedebølger, oversvømmelser, ildebrande og storme, vedvarende skift i klimaet, f.eks. ændringer i nedbør, øget vandstand og stigende gennemsnitstemperaturer, tab af økosystemer, f.eks. ørkendannelse, vandmangel, forringelse af jordkvalitet eller havets økosystemer eller miljøhændelser, f.eks. olie- eller kemikalieudslip til jord, vand eller luft.

Udover de mere klimaafhængige risici, har vi også identificeret risici, der relaterer sig til den omstilling de berørte selskaber står overfor som følge af klimaforandringerne. Det kan f.eks. være behovet for udvikling af nye forretningsmodeller, som følge af udviklingen i politiske mærkesager og heraf ny regulering, afgifter samt teknologiskift og forbrugeradfærd. Disse udviklinger vil negativt kunne påvirke omsætteligheden og markedsværdien af investeringer, f.eks. i CO2-intensive sektorer.

Vi er endvidere bevidste om, at en eksponering kan påvirkes negativt af sociale faktorer f.eks. overtrædelse af menneskerettigheder, dårlige arbejdsvilkår, børnearbejde, sundhedsspørgsmål, ulighed og diskrimination. Ligesom vi i sidste ende også har fokus på at undgå risiko knyttet til ledelsesrelaterede faktorer, f.eks. korruption og bestikkelse.

Afhængig af, hvilken sektor selskabet er i, og hvilket aktiv der er tale om, vil nogle af de ovenfor nævnte risikofaktorer være mere væsentlige end andre.

Nedenfor følger en beskrivelse af hvilke af bæredygtighedsrelaterede risici banken anser som relevante i forhold til en række udvalgte aktivtyper.


Særlige bæredygtighedsrisici i statsobligationer

Ved investering i statsobligationer, har vi identificeret en række særlige bæredygtighedsrisici, der knytter sig til udstederlandenes regeringsførelse. Det er forhold som eksempelvis korruption, ustabile politiske regimer, landets involvering i krigshandlinger, brud på menneskerettigheder og manglende efterlevelse af demokratiske grundprincipper.

Eksklusion af udvalgte landes statsobligationer

Internationale sanktioner, der f.eks. forbyder investeringer i bestemte lande, skal altid overholdes. Det gælder f.eks. for statsobligationer fra lande, der er omfattet af EU-sanktioner mod finansielle transaktioner med landet eller mod ledende personer, hvor det kan være svært at adskille disse og staten/centraladministrationen i det givne land.


Særlige bæredygtighedsrisici realkreditobligationer

Ved investering i danske realkreditobligationer har vi identificeret en række særlige bæredygtighedsrisici, der knytter sig til det ejendomsmarked, realkreditobligationerne understøtter finansiering af. Låntagere i ejendomme med et højt energiforbrug er mere udsatte for stigende energipriser, f.eks. som følge af politiske beslutninger om overgang til mere vedvarende energikilder, der eksempelvis gør olie eller naturgas langt dyrere end de alternative vedvarende energikilder som f.eks. sol eller vind. Udover at stigende energipriser kan gøre boligen dyrere at bo i for låntageren, er der også en risiko for, at ejendommene og dermed realkreditinstitutternes pant falder væsentligt i værdi som følge af de identificerede bæredygtighedsrisici.


Særlige bæredygtighedsrisici i alternative investeringer

Investeringer i aktiver, som ikke er aktier eller obligationer, er i denne politik alternative investeringer. Det kunne f.eks. være direkte investeringer i infrastruktur såsom veje, broer, lufthavne, kloaker, vindmøller, m.v., men også investeringer i ejendomme.

I forhold til disse aktivtyper gælder der nogle særlige forhold ift. varetagelsen af bæredygtighedshensyn bl.a. på grund af den illikvide natur af investeringerne. De bæredygtighedsrisici vi har identificeret, som knyttet til denne type investeringer fordeler sig typisk mellem fysiske risici, der relaterer sig til klimaforandringer, f.eks. oversvømmelse, øget nedbør eller tørke, og risici forbundet med omstillingen til en mere bæredygtig teknologi.

Konkret har vi for ejendomme identificeret bæredygtighedsrisici knyttet til ejendommens energiforbrug, de byggematerialer, der anvendes, det efterfølgende arbejdsmiljø for bygningens brugere samt arbejdstagernes arbejdsvilkår i selve byggeprocessen.


Integration af bæredygtighedsrisici

Overordnet integreres bæredygtighedsrisici i bankens investeringsprodukter med afsæt i følgende tre fokuspunkter:

 1. Screening af investeringer.
 2. Aktivt ejerskab via stemmeafgivelse og dialog.
 3.  

Bankens engagement i og arbejde med ovenstående fokuspunkter som led i integrationen af bæredygtighedsrisici udføres af vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet.


Udvælgelse af samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet, f.eks. investeringsforeninger, udvælges blandt mange kriterier også ud fra en vurdering af deres evne til at integrere bæredygtighedsrisici. I udvælgelsen af vores samarbejdspartnere på investeringsområdet lægger vi bl.a. vægt på, at samarbejdspartneren, hvor det er relevant:

 • Integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i investeringsanalyse- og beslutningsprocesser.
 • Er aktiv ejer og indarbejder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i politikker vedrørende ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne.
 • Søger at opnå åbenhed om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold fra de selskaber, der investeres i.

I den løbende dialog med vores samarbejdspartnere indgår også en vurdering af, om denne i tilfredsstillende grad lever op til de i denne politik beskrevne fokuspunkter for integration af bæredygtighedsrisici.

Konkret stiller vi krav om, at alle de leverandører af finansielle produkter, som vi har indgået en distributionsaftale med, har tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlige investeringer (PRI).

Det betyder, at disse produktleverandører er forpligtet til at integrere bæredygtighedsrelaterede faktorer i deres investeringsanalyser, beslutningsprocesser og deres arbejde med aktivt ejerskab. Det sætter dem i stand til at skride ind over for selskaber, der bryder internationale love og normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og bekæmpelse af korruption.

I afsnittene nedenfor er det beskrevet mere konkret, hvad samarbejdspartneren gør i relation til de nævnte fokusområder.


Fokuspunkt 1) Screening af investeringer

Banken anser screening af investeringernes mulige negative bæredygtighedsvirkninger som et meget vigtigt redskab i arbejdet med at integrere bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocesser og ved investeringsrådgivning.

Det er derfor et krav, at vores samarbejdspartnere via en løbende screening, dog minimum en gang årligt, identificerer selskaber med potentielle bæredygtighedsrisici og eventuelt opstiller investeringsrestriktioner over for bestemte industrier. Resultatet af screeningen indgår både i analysen af bæredygtighedsrelaterede forhold samt i de aktive ejerskabsaktiviteter. Målet er, at vores samarbejdspartnere skal kunne reducere nogle af de bæredygtighedsrisici, vi har identificeret i denne politik. Samtidig indebærer screening af selskaberne også en god mulighed for at udpege nye investeringsemner.

Den screening af selskaberne, som vores samarbejdspartnere udfører, hviler på to ben. En normbaseret screening af selskaberne, hvor der sigtes mod at identificere brud på relevante internationale normer og konventioner om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption, og en aktivitetsbaseret screening af selskaberne baseret på de aktiviteter, de udfører. Det kunne være screening for aktiviteter inden for tobak, alkohol eller fossile brændstoffer.

Når samarbejdspartneren via de løbende screeninger identificerer investeringer (eller selskaber), som har et brud på én eller flere internationale normer eller konventioner, opfordrer vi til, at vores samarbejdspartnere enten:

 • Indleder dialog med selskabet med henblik på at få selskabet til at tage ansvar for bruddet og ændre adfærd eller
 • Ekskluderer selskabet fra investeringsuniverset.

I den dialogbaserede tilgang er målet at få ledelsen i selskabet til at iværksætte forandringer, så lignende brud undgås fremadrettet.


Fokuspunkt 2) Aktivt ejerskab via stemmeafgivelse og dialog

Aktivt ejerskab er et vigtigt redskab til at fremme selskabers langsigtede værdiskabelse og minimere risici relateret til bæredygtighedsrelaterede forhold samt finansielle risici for kunderne, efter investeringen er foretaget.

Med det formål at understøtte selskabernes udvikling og langsigtede værdiskabelse udøver vores samarbejdspartnere på investeringsområdet aktivt ejerskab via mindst følgende tiltag:

Dialog med selskaber

 • Banken ser dialog som et vigtigt skridt i det aktive ejerskab. Dialogerne har blandt andet til formål at sætte fokus på potentielle negative bæredygtighedsvirkninger af selskabernes forretningsmodel og finde løsninger og initiativer til, hvordan de kan reduceres.
 • Banken indgår ikke selv i dialog med selskaberne, men har overladt dette til vores samarbejdspartnere.

Udøvelse af stemmerettigheder

 • Banken ser stemmeafgivelse som en mulighed for dels at øge indflydelse på selskabets ledelse dels som afsæt for en konstruktiv dialog med selskaberne. I de aktivt forvaltede strategier sigter vores samarbejdspartner derfor efter at stemme ved hver generalforsamling. Stemmeafgivelse bruges endvidere, hvor dialogen med selskabet ikke viser tilstrækkelige fremskridt. I sådanne tilfælde kan stemmeafgivelsen medvirke til at understrege bekymring.
 • Banken anvender ikke selv stemmeafgivelse.


Fokuspunkt 3) Eksklusion

Fører dialogen med selskabet ikke til betryggende resultater, vil vores samarbejdspartner eskalere dialogen med selskabet. En mulighed kunne her være at tage dialogen via et internationalt samarbejdsfora for derved at lægge større pres på selskabet. I de tilfælde, hvor dialog ikke fører til handling fra selskabets side, vil vores samarbejdspartnere tage skridt til et frasalg og eventuelt placere selskabet på eksklusionslisten. Det kan f.eks. være tilfældet ved vedholdende brud på internationale normer.

Under alle omstændigheder ekskluderer samarbejdspartneren som minimum selskaber, der agerer inden for:

 • Klyngevåben
 • Landminer
 • Kemiske våben
 • Biologiske våben
 • Atomvåben, der ikke er omfattet af Traktaten om ikke-spredning af kernevåben

I forhold til kulproduktion og produktion af oliesand følger vores samarbejdspartner løbende selskabernes omsætning fra og eksponering mod disse. Alt afhængig af de enkelte selskabers deltagelse heri vil eksklusion kunne komme på tale.

 

Kontrol og rapportering

Der følges løbende op på, om samarbejdspartnere integrerer relevante bæredygtighedsrisici. Dette sker i den løbende dialog med vores samarbejdspartnere og mindst en gang årligt.

 

Således vedtaget af bestyrelsen d. 20. april 2023.

 

Når vi i Hvidbjerg Bank yder investeringsrådgivning til vores kunder, tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger.

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som – hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Nå vi i Hvidbjerg Bank yder investeringsrådgivning til vores kunder, eIler tager investeringsbeslutninger på kundernes vegne, tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger.

I bankens politik for integration af bæredygtighedsrisici er det beskrevet, hvordan bæredygtighedsrisici generelt integreres, når vi yder kunden investeringsrådgivning, eller når vi tager investeringsbeslutninger på vegne af kunden.

I en del af de finansielle produkter, vi rådgiver om, eller som indgår, når vi tager investeringsbeslutninger på kundens vegne, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet.

Enkelte af de finansielle produkter, vi udbyder, har et særligt højt bæredygtigt fokus. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder.

Dette er en erklæring fra banken om hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtig­heds­faktorer. Erklæringen offentliggøres, idet banken i forbindelse med udbud af pulje- og unit-link løsninger tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

I banken vurderer vi aktuelt, at udslip af CO2 har den største negative indvirkning på klimaet. I flere af bankens investeringsprodukter er der derfor fokus på reduktion af virksomhedernes CO2-udledning.

Banken har i 2023 fortsat et særligt fokus på udslip af CO2. I forbindelse med fremlæggelsen af årsrapporten for 2022 offentliggør vi en ny handlingsplan for reduktion af CO2-aftrykket af vores investeringsprodukter. Handlingsplanen giver banken en indikation af de væsentligste CO2-udledningskilder fra bankens investeringsprodukter, og følger samtidig op på den tilsvarende handlingsplan for sidste år. I samme forbindelse offentliggør banken en handlingsplan for reduktion af det samlede CO2-aftryk fra vores udlån.

Banken har udarbejdet en ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici”, hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer beskrives.

Banken distribuerer en række investeringsprodukter. Størstedelen af vores investeringsbeslutninger på vegne af kunder bygges op med produkter fra vores samarbejdspartnere på investeringsområdet, primært investeringsforeninger. Disse samarbejdspartnere er udvalgt med afsæt i vores politik for integration af bæredygtighedsrisici. Det betyder, at banken i praksis lægger forvalternes hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer til grund, når vi sammensætter investeringsporteføljer, og når vi i forbindelse med pulje- og unit-link tager investeringsbeslutninger på vegne af kunderne.

Som det er beskrevet i vores ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici” udvælges vores samarbejdspartnere og produkt­leverandører på investeringsområdet, f.eks. investeringsforeninger, blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at vores kunders formuer kan investeres ansvarligt og med et bæredygtigt aftryk. Et af fokuspunkterne er bl.a., at samarbejdspartneren via aktivt ejerskab understøtter udvikling og langsigtet værdiskabelse i de selskaber, der investeres i.

De udpegede samarbejdspartnere har alle i et eller andet omfang tilsluttet sig overholdelse af adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering.

Her finder du bankens årlige handlingsplaner for reduktion af CO2- aftrykket fra investeringsprodukter, inklusiv den opgjorte CO2e-udledning i ton og pr. investeret mio. kr. for det forgangne år, og konkrete tiltag for at reducere CO2-udledningen i det kommende år.

Handlingsplan for reduktion af CO2-aftryk 2022

Handlingsplan for reduktion af CO2-aftryk 2021

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.